First name: Rob
Last name: Saka
E-mail: rob.saka@seattle.gov
Web site: https://www.seattle.gov/council/saka
Notes: